Wynagrodzenie za usługi prawne ustalane jest indywidualnie z klientem i uzależnione jest od:
• charakteru sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata,
• terminu jego wykonania,
• wartości przedmiotu sprawy,

W Kancelarii przyjęto następujące systemy wynagradzania:

Stawka Godzinowa

jej wysokość ustalana jest w umowie zawieranej z klientem, lista wykonywanych czynności wraz z czasem pracy prawnika lub prawników stanowi załącznik do faktury. Sposób ten stosowany jest w przypadku gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu świadczonych usług,

Wynagrodzenie ryczałtowe

ma charakter stały i niezależny od nakładu pracy, system ten stosowany jest do klientów, z którymi Kancelaria zawarła umowy długoterminowe

Wynagrodzenie „success fee”

Ta forma wynagrodzenia stosowana jest wyłącznie jako uzupełnienie pozostałych systemów rozliczeń o uzgodniony z Klientem procent od wartości zleconej sprawy. Dzięki zastosowaniu tej dodatkowej metody, stawki i limity ustalane w ramach systemu godzinowego, ryczałtowego lub ryczałtu z limitem godzin ulegają odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu, czyniąc system wynagrodzenia bardziej korzystnym dla Klienta.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry – przy zleceniu sprawy. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Łączny koszt prowadzenia danej sprawy może obejmować inne niezbędne koszty, tj. opłaty sądowe, kancelaryjne, notarialne, skarbowe oraz koszty dojazdu.

W każdym jednak przypadku, możecie się Państwo liczyć z tym, iż zasady współpracy będą jasno określone i nie będą pojawiać się w jej trakcie żadne nieprzewidziane (dodatkowe) koszty. Przy ustalaniu powyższych zasad uwzględniamy również (złożoną niekiedy) sytuację potencjalnych klientów.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu.